קנסות, ניהול דירקטוריון ומה שביניהם

מאת: לירן שטייף, עו"ד, מנהל חטיבת GRC, ממשל תאגידי, ניהול סיכונים וציות בחברת תבונה מקבוצת SQLink.

בשנים האחרונות אנו עדים לעליית מדרגה בדרישות הרגולטוריות אליהן מחויבים תאגידים מסקטורים שונים. דוגמה מובהקת לכך ראינו זה מכבר בתיקון החוקים המסדירים את דיני ניירות ערך, אשר הרחיב את סמכויות האכיפה שהוענקו לרשות לניירות ערך ואת הדרישות הרגולטוריות המחמירות להן נדרשים התאגידים בהקשר זה.

לאחרונה אף פורסמה בכלי התקשורת החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, על הטלת קנסות אישיים של מאות אלפי שקלים על בכיריה של חברה ציבורית גדולה. יתרה מכך, על החברה עצמה הוטל עיצום כספי של מיליוני שקלים, בין היתר, בשל הפרת חובות גילוי ודיווח.
 
ההחמרה בדרישות הרגולטוריות הינה תולדה של הלך רוח ציבורי וצורך ממשי להטמיע נורמות של התנהלות תקינה בתאגידים שלציבור יש עניין בהם. הוראות הדין הציבו דרישות וסטנדרטים גבוהים אשר הגדירו, בין היתר, כיצד על דירקטוריון של תאגיד מפוקח להתנהל. דרישות אלו משנות את התפיסה ביחס לתפקידי הדירקטוריון בכלל והדירקטור בפרט ומגבירות את חובתם ואחריותם של דירקטורים ונושאי משרה נוספים בתאגיד.

board_pic.jpg

 

הדרישות החדשות מציבות אתגרים ניהוליים, תפעוליים ורגולטורים בניהול עבודת הדירקטוריון. מחד, מצופה מדירקטוריון של תאגיד להתנהל בצורה יעילה, אחראית, שקופה ובהתאם להוראות הדין ומאידך, קיים חשש תמידי לסטייה ממכלול הדרישות אשר מהווה חלק אינהרנטי מעבודתו של הדירקטוריון, במהלך שגרת העסקים ובעת קיום ישיבה.
 
בעידן הנוכחי, תאגידים זקוקים לפתרון טכנולוגי שיספק מענה למכלול האתגרים הקיימים בניהול יעיל ותקין של דירקטוריון ויהווה מנגנון ניהולי ובקרתי עבור החברה. יתרה מכך, תאגידים צריכים להראות שהם משקיעים מאמץ על מנת לשמור על יעילות ותקינות תהליכי העבודה של הדירקטוריון, אם וכאשר יצטרכו להציג זאת מול רשויות הפיקוח.
 
פתרון BoarDirector, אשר פותח ע"י חברת תבונה מקבוצת SQLink, מסייע לתאגידים להימנע מאי עמידה בהוראות הדין ולנהל הלכה למעשה את הסיכונים המובנים בעבודת הדירקטוריון וועדותיו, בין היתר, באמצעות שליחת תזכורות חכמות ביחס לפעולות נדרשות לביצוע. כך, לדוגמא, מזכיר החברה יקבל התראה טרם התממשות הפרה של הוראת דין לרבות, אי קיום ישיבה בנושא מסוים בתדירות הקבועה בדין, היעדר קוורום בישיבה, חריגה ממצבה תקינה של דירקטורים ועוד.
 
BoarDirector מאפשר ניהול ותפעול ישיבות דירקטוריון באמצעות תזמון דירקטורים לפי נושאים וועדות, הפצת חומרי רקע, תכנון ועריכת תכנים מתקדמת, מעקב אחר החלטות, הפצה חכמה של פרוטוקול תוך סינון סלקטיבי של תכני הישיבה בהתאם לגורמים מורשים לצפייה, קבלת הערות, חיפוש ואחזור מידע, הפקת דוחות ניהוליים ועוד. הפתרון מאפשר חשיפה לתכנים לפני כל ישיבה, עריכת הערות בזמן אמת ובאופן מאובטח גם באמצעות סמארטפונים וטאבלטים.
 
Boardirector הינו פתרון ראשון מסוגו בעולם, שמבטיח מענה לאתגרים שבניהול הדירקטוריון, באופן שקוף ויעיל תוך שמירה על עמידה בהוראות הדין ובכללי ממשל תאגידי.
 
כתבה מעניינת שפורסמה לאחרונה באתר "גלובס" ממחישה את ההתפתחות בגישתן של רשויות הפיקוח ביחס לאכיפה והטלת עיצומים כספיים כנגד חברות ומנהלים.

תגובות